פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
מדיניות העליה בשנות ה-‏30 והשואה - נספחים וביבליוגרפיה
דוד סיון (יום שני, 29/10/2007 שעה 21:00)


מדיניות העליה בשנות ה-‏30 והשואה - נספחים וביבליוגרפיה

ד''ר דוד סיוןחזרה למאמר מדיניות העליה בשנות ה-‏30 והשואה.

נספח 1: קרנות התנועה הציונית

א. על פי מסמכי הנהלת ההסתדרות הציונית (3. דין וחשבון..., עמ' 179 – 243):
 1. הקרן הקיימת לישראל (קק''ל) מיועדת לעסוק ברכישת קרקעות ופיתוחן לחקלאות והתיישבות, אספקת מים, ייעור ועוד. ב-‏4 השנים תרצ''ג עד תרצ''ו הקק''ל גייסה 218,344, 283,429, 348,414 ו-‏405,372 לא''י בהתאמה (סה''כ: 1,381,433 לא''י).

 2. בתקופה 1.4.1921 עד 31.3.1937 גייסה קרן היסוד 6,036,692 לא''י (מזה, 2.68 מיליון בארה''ב ו-‏1.54 מיליון לא''י באירופה). הכספים הללו שימשו כמקור מימון לפעילויות הבאות (במיליוני לא''י):

  2.1התיישבות חקלאית2.055
  2.2חינוך ותרבות1.046
  2.3עלייה0,716
  2.4עבודה ושיכון0.565
  2.5התיישבות עירונית ומסחר0.481
  2.6ארגון לאומי וביטחון0.464
  2.7בריאות ועזרה סוציאלית0.321
  2.8אדמיניסטרציה ושונות0.389


ב. על פי סטטיסטיקה רשמית ממשלתית (Statistical Abstract of Palestine, עמ' 137, 138), בין השנים 1918 עד 1940 גייסו הקרנות היהודיות 21.791 מיליון לא''י. סעיפי ההוצאה העיקריים היו:

עלייה והכשרה1.286
התיישבות חקלאית8.530
עבודות ציבוריות, עובדים ושיכון1.210
התיישבות עירונית, מסחר ותעשייה1.686
חינוך4.279
בריאות ועזרה סוציאלית2.776
ארגונים לאומיים, ביטחון וסיוע חירום1.359
אדמיניסטרציה ושונות0.892

סה''כ22.017


קרן היסוד והקק''ל השקיעו 9.547 ו-‏5.720 מיליון לא''י בהתאמה (סה''כ 15,267). מכאן ששתי הקרנות האלו גייסו והשקיעו כ-‏70% מסך ההשקעות והרכישות שעשתה התנועה הציונית.

ג. על פי הנתונים שנאספו ונערכו על ידי אברהם אוליצור (1939, עמ' 273) לקראת סוף 1939 מתקבלים הסכומים הבאים (אוקטובר 1917 עד ספטמבר 1939):

עלייה והכשרה1.182
התיישבות חקלאית7.678
עבודות ציבוריות, עובדים ושיכון1.079
התיישבות עירונית, מסחר ותעשייה1.567
חינוך3.847
בריאות ועזרה סוציאלית2.635
ארגונים לאומיים, ביטחון וסיוע חירום1.202
אדמיניסטרציה0.546
שונות0.289

סה''כ20.025


מקור הנתונים בשני המקרים (א' ו-ב') הוא אוליצור וההבדלים נובעים מגודל התקופה הכלולה בחישוב. הלוח הבא מציג את זרם ההכנסות שהעבירו הקרנות הלאומיות לארץ בניקוי סכומים שניגבו כמסים ציוניים, כעלות שירותים שונים (כמו ארגון עלייה ועוד).

לוח נ.1: הכנסות (נטו) של הקרנות הלאומיות שהגיעו לארץ-ישראל (במיליוני לא''י)
 תר''ץתרצ''אתרצ''בתרצ''גתרצ''דתרצ''התרצ''ותרצ''זתרצ''חתרצ''טסה''כ
הכנסות1.0050.7880.4680.4780.6700.7320.9771.2301.3151.7589.421
מקור: Statistical Abstract of Palestine, עמ' 138.


נספח 2: נתוני אוכלוסיה יהודית בעולם

לוח 1: אוכלוסיית היהודים בעולם (באלפים)
 1800184018801900191419381948
אירופה (כולל רוסיה)1,5003,9506,8588,9009,1009,5003,700
אסיה-3003705105001,0001,300
אפריקה והמזרח התיכון1,000198250375400600700
צפון ודרום אמריקה-502501,2003,5005,5005,800
אוסטרליה-21015---
סה''כ2,5004,5007,73811,00013,50016,60011,500
מקור: World Jewish Population


לוח 2: אוכלוסיית היהודים באירופה (באלפים)
19391936  
60270אוסטריה1
9044בלגיה2
5043בולגריה3
305400צ'כוסלובקיה4
76דנמרק5
55אסטוניה6
300250צרפת7
210500גרמניה8
7590יוון9
150150הולנד10
404485הונגריה11
5750איטליה12
9596לטביה13
150170ליטא14
1.52נורבגיה15
3,3003,150פולין16
850900רומניה17
3,2002,800רוסיה18
7564יוגוסלביה19
 21שוויץ20
 6.5שבדיה21
 9דנציג22
 4ספרד23
 2פינלנד24
300300בריטניה25
9,384.59,817.5סה''כ 
5,884.56,717.5ללא רוסיה ובריטניה 
מקורות: נתוני 1936 – הלוח הקואופרטיבי תרצ''ז, נתוני 1939 – A Teacher's Guide to the Holocaust


נספח 3: עלות ההצלה של יהדות אירופה לפני המלחמה

נושא הנספח הוא חישוב כמה היה עולה מבצע הבאתם ארצה של ששת מיליוני יהודי אירופה במהלך שנות השלושים. לשם החישוב אנחנו מניחים שכל אותם יהודים לא היו מתנגדים לעלות לארץ במהלך התקופה. הנחה נוספת היא שאותם יהודים שבסופו של דבר נותרו מאחור, וניספו בשואה, היו חסרי יכולת לממן בעצמם את העלייה (הוצאות הנסיעה).

בלוח נ.2 מוצגים תקציבי מחלקת העלייה של ההסתדרות הציונית (הסוכנות היהודית) משנת תרפ''ב עד סוף תרצ''ט. ''הוצאה נקיה'' היא ההוצאה נטו של ההסתדרות הציונית על נושא העלייה.

לוח נ.2: העלייה – תקציב, הוצאות, הכנסות ומספר עולים
 תקציב העלייהגביה מעוליםהוצאה נקיהמספר עוליםעלות לאדם 
תרפ''ב74,180.03,984.070,196.0   
תרפ''ג57,238.08,324.048,914.0   
תרפ''ד46,683.09,377.037,306.0   
תרפ''ה80,151.028,642.051,509.0   
תרפ''ו90,323.021,766.068,557.0   
תרפ''ז49,987.07,082.042,905.0   
תרפ''ח12,534.02,980.09,554.0   
תרפ''ט15,300.04,606.010,694.0   
סה''כ לעשור שני426,396.086,761.0339,635.0   
תר''ץ50,989.010,705.040,284.03,43614.841930
תרצ''א27,079.06,988.020,091.02,17212.471931
תרצ''ב18,638.09,713.08,925.03,7085.031932
תרצ''ג57,686.051,487.06,199.018,9533.041933
תרצ''ד77,112.077,827.0(715.0)22,0353.501934
תרצ''ה112,759.0134,658.0(21,899.0)27,7294.071935
תרצ''ו101,625.096,510.05,115.011,4778.851936
תרצ''ז68,141.029,275.038,866.03,15121.631937
תרצ''ח49,927.0n.a.n.a.4,23511.791938
תרצ''ט72,436.0n.a.n.a.2,96024.471939
סה''כ לעשור שלישי636,392417,16396,86699,8566.37 
סה''כ כללי1,062,788503,924436,50199,856  

מקורות: לגבי מספר העולים חלמיש עמ' 47; לגבי נתונים כספיים אוליצר, עמ', 43,45, 271.


עלות ל-‏3 מיליון עולים19.12 מיליון לא''י
עלות ל-‏6 מיליון עולים38.24 מיליון לא''י


על סמך סך נתוני ההוצאה במהלך העשור לפני פרוץ מלחמת העולם השניה נערך חישוב של העלות התקציבית לאדם – ממוצעת לעשור. מאחר והטיפול של מחלקת העלייה ניתן רק לעולים בעלי סרטיפיקטים (חלמיש עמ' 378) הרי שסך התקציב בעשור, 636,392 לא''י מחולק במספר העולים (בעלי סרטיפיקטים), 99,856 נותן לנו את עלות העלייה לאדם – 6.36 לא''י. זה כמובן בהנחה שמעבר למעורבות התקציבית לא היתה עלות נוספת לעלייה. על בסיס זה חושבו הערכות מהי העלות הכולל של הבאת 3 מיליון עולים או 6 מיליון עולים במהלך העשור. התוצאה בהתאמה היא כ-‏19.1 מיליון ו-‏38.2 מיליון לא''י.

נספח 4: חלקה של העלייה העובדת


ברוטו – חלקה של העלייה העובדת שכולל את בעלי הרישיון-הסרטיפיקט וכל התלויים בהם (חלמיש 2003, עמ'180). נטו – חלקה ללא התלויים.

 ברוטונטו
192242.0 
192359.0 
192441.5 
192548.0 
192670.0 
192748.0 
192832.0 
192968.0 
193069.0 
193153.039.3
193239.023.8
193362.536.8
193452.025.7
193544.823.7
193638.625.5
193729.917.7


ביבליוגרפיה

 1. אבנרי, א., ל., מוֶלוֹס עד טאוּרוּס, עשור ראשון להעפלה 1934 – 1944, יד טבנקין, 1985.
 2. אוליצר, א., ההון הלאומי ובנין הארץ, עובדות ומספרים תרע''ח – תרצ''ז, קרן היסוד, ירושלים, ת''ש, 1939.
 3. ביגר, ג., ארץ רבת גבולות, מאה השנים הראשונות של תיחום גבולותיה של ארץ-ישראל, 1840 – 1947, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2001.
 4. בילסקי בן-חור, ר., כל יחיד מלך, המחשבה החברתית והמדינית של זאב ז'בוטינסקי, זמורה-ביתן, תל-אביב, 1988.
 5. בלע, מ., עולמו של ז'בוטינסקי, מבחר דבריו ועיקרי תורתו, אגודת חשמונאי, 1984.
 6. בן-פורת. י. (עורך), המשק הישראלי – חבלי צמיחה, המכון למחקר כלכלי על שם מוריס פאלק, עם עובד, 1989.
 7. בראגינסקי, י., עם חותר אל חוף, חמש-עשרה שנה בשירות עליה ב', הקיבוץ המאוחד, 1965.
 8. גורביץ, ד., גרץ, א. ובקי, ר., העליה, הישוב והתנועה הטבעית של האוכלוסיה בארץ-ישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ירושלים, תש''ה.
 9. גלעדי, ד., הישוב בתקופת העליה הרביעית, עם עובד, תל-אביב, 1973.
 10. גרוס, נ., לא על הרוח לבדה, עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 1999.
 11. הנהלת ההסתדרות הציונית, דין וחשבון של הנהלת ההסתדרות הציונית והנהלת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, אב-אלול, תרצ''ז.
 12. הרצל, ב. ז, אַלְטְנֵיילַנְד, אם תרצו אין זו אגדה, 1903.
 13. הרצל, תיאודור, מדינת היהודים – ניסיון לפתרון מודרני של שאלת היהודים (1896), קשתרבות, 1996.
 14. ז'בוטינסקי, ז., כתבים נאומים: 1927 - 1940, ערי ז'בוטינסקי, ירושלים, תש''ח.
 15. ז'בוטינסקי, ז., כתבים בסער, ערי ז'בוטינסקי, ירושלים.
 16. ז'בוטינסקי, ז., הרוויזיוניזם הציוני בהתגבשותו, קובץ מאמרים ב''ראזסוויט'' לשנים 1925 – 1929, בעריכת י. נדבה, הוצאת מכון ז'בוטינסקי, תשמ''ה, 1985.
 17. חלמיש, א., ''עלייה לפי יכולת הקליטה הכלכלית'', כלכלה וחברה בימי המנדט, עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא, בעריכת בראלי, א. וקרלינסקי, נ., המרכז למורשת בן-גוריון, 2003.
 18. חלמיש, א., במירוץ כפול נגד הזמן, מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2006.
 19. טבת, ש., קנאת דוד, חיי דוד בן-גוריון, כרך ג', שוקן, ירושלים, 1987.
 20. כצנלסון, ב., כּתבי בּ. כּצנלסוֹן, הוצאת מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תש''ח.
 21. כץ, ש., זַ'בּוֹ, ביוגרפיה של זאב ז'בוטינסקי, זמורה-ביתן, תל-אביב, 1993.
 22. כ''ץ, י., לאומיות יהודית, מסות ומחקרים, הספריה הציונית, ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, 1979.
 23. מצר, י., ''מעבר ל'כושר הקליטה': עלייה וכלכלה בתקופת המנדט'', הרצאה לכבוד ספרה של חלמיש, 7 לנובמבר 2006.
 24. מצר, י. וקפלן, ע., משק יהודי ומשק ערבי בארץ-ישראל: תוצר, תעסוקה וצמיחה בתקופת המנדט, המכון למחקר כלכלי בישראל על-שם מוריס פאלק, ירושלים, 1990.
 25. מרכז, ברית פקוח של הקואופרציה, הלוח הקואופרטיבי תרצ''ז.
 26. נדבה, י., ''לקראת התמודדות'', הקדמה לאוסף המאמרים של ז'בוטינסקי, הרוויזיוניזם הציוני בהתגבשותו, שערך, 1985, עמ' 7 – 18.
 27. נורדאו, מ., כתבים ציוניים, ספר ד', נאומים ומאמרים (1915 – 1920) בעריכת ב. נתניהו, הספריה הציונית, הנהלת ההסתדרות הציונית, ירושלים, תשכ''ב.
 28. נתניהו, ב., מקומו של ז'בוטינסקי בתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה, 1981.
 29. עופר, ד., דרך בים, עלייה ב' בתקופת השוטה 1939 – 1944, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 1988.
 30. פרילינג, ט., חץ בערפל, דוד בן-גוריון, הנהגת היישוב ונסיונות הצלה בשואה, המרכז למורשת בן-גוריון, 1998.
 31. רובינשטיין, ש., ברקיע הציפיות, המדיניות הקרקעית של ''ועד הצירים, הוצאת ירון גולן ירושלים, 1993.
 32. רופין, א., שלושים שנות בנין בארץ-ישראל, הוצאת שוקן, ירושלים, תרצ''ז.
 33. שביט, י. ושטייר-לבני, ל., ''מי קרא זאב?'' איש בסער, עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא, בעריכת בראלי, א. וגינוסר, פ., המרכז למורשת בן-גוריון, 2004, עמ' 345 - 369.
 1. Office of statistics, United Kingdom, Statistical Abstract of Palestine, the Government Press, Jerusalem, 1941.
 2. Metzer, J., The Divided Economy of Mandatory Palestine, Cambridge U. Press, 1998.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות
 
 מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי