פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לדוד סיון, 23/10/12 19:37)

http://www.faz.co.il/thread?rep=169148
אתה מטעה !
בצלאל פאר (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 6:42)
בתשובה לדוד סיון

בכוונה? או מחוסר תשומת לב ?!

טענת ה-‏12 מיליון היא טענה בעלמא, שאינה מבוססת על ידיעה דמוגרפית, אלא רק על הנחת עבודה שלם החקיקה. בדיברי ההסבר לחוק זה מוסבר ברור, לכן תמוהה בעיני שאתה מתעקש להכות את ראשך בקיר כדי להוכיח שמספר האנשים הגרים בין הירדן לים הוא 12 מיליון ושחציים הם ערבים.

להלן ציטוטים מדיברי ההסבר להצעת החוק, כאשר ניסיתי להדגיש ע ''י ריוּוח המילים וקו מפריד -, את עמדת המדינה לגבי טענת מספר התושבים כמופיע בחוק שהוא אינו המספר הקיים בפועל:

''לעניין זה יצוין, כי בעת חקיקת החוק ובמהלך השנים שלאחריה - היה ב ר ו ר שמדינת ישראל א י נ ה נכנסת ב ג ד ר שוק המונה 12 מיליון תושבים לפחות -, דבר שעלה בקנה אחד עם תכלית החוק שלפיה ממילא אין מקום ליתן הטבות למי שמלוא הכנסתו היא ממכירות לשוק המקומי בלבד ''.

'' - כ ד י להתאים את ה ו ר א ו ת החוק ל ג י ד ו ל האוכלוסיה בע ו ל ם, ולשמר את ה מ צ ב ה ק י י ם שלפיו מכירות לישראל בלבד א י נ ן מזכות ב ה ט ב ה לפי החוק -, מוצע לתקן את סעיף 18א)ג()1()ג( לחוק ולהגדיל את מספר התושבים המינימלי שייחשב לשוק מהותי לעניין הסעיף האמור, מ–12 מיליון ל–14 מיליון
נוסף על כך מאחר שקיימת טענה ולפיה מספר התושבים בישראל וברשות הפלסטינית יחד עלה, כבר... ''.
''במהלך השנה האחרונה, על 12 מיליון, - א ף שלפי ה נ ת ו נ י ם שבידי רשות המסים א י ן כך הדבר, מוצע, למען הסר ספק - , להחיל את התיקון המוצע כאמור כבר מתחילת שנת 2012''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169150
אתה, פאר, מטעה!!!
דוד סיון (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 8:08)
בתשובה לבצלאל פאר

ההאשמות שלך כלפי חסרות בסיס והן לא יעזרו למחוק עובדות.

1. נתונים הדמוגרפים מכבבים בהצעת החוק ובהסבר לה:
-- המס' 12 מיליון תושבים כתוב בחוק והמס 14 מיליון תושבים כתוב בהצעת החוק.
-- בחוק ובהצעת החוק לנתונים הדמוגרפיים יש משמעות ומקום מרכזי. הציטוטים שהצגת הם העדות הבהירה לטענה זאת.
-- הציטוטים האלה עושים לך שרות דב ואני מניח שאם היית קורא את הויכוח עם קודמך היית יכול להמנע מהטעות וההטעיה.)שבהצעת החוק מסבירים שהמס' היותר מתאים (ולא חשוב כלל מדוע) הוא 14 מיליון.

2. הנתונים דמוגרפיים הבדוקים שהצגתי מראים שהאוכלוסיה בין הים והירדן עברה את גבול ה-‏12 מיליון.

3. מהחומר שהצגתי ברור שלא כל כך חשוב מה טוענים מנסחי הצעת החוק על הדמוגרפיה, העובדות הן שהמידע הזה נכון.

4. מי שטוען אחרת טועה ומי שחוזר על טענות דומות שהופרכו מטעה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169151
דוד שוב אתה לא מביא נתונים
(יום רביעי, 31/10/2012 שעה 9:01)
בתשובה לדוד סיון

אך טוען שהבאת

הנה מספר פרסומים בנושא שדליתי בכמה שניות

מדוע החלטת כיא חישוביו של סופר טובים מאשר של פייטלסון?

מהם המשתנים שנלקחו בצורה טובה יותר אצל סופר

(אין אני מחווה דיעה יכול להיות שהוא צודק)

אם הוא צודק אזי הפיתרון של ליברמן הוא הפיתרון האולטימטיבי(חילופי שטחים לפי האוכלוסיה)

יום טוב

ושבוע נפלא

http://www.faz.co.il/thread?rep=169153
אתה שוב מטעה או שלא קראת את פתיל ההודעות בן כתובה הודעתך!!!
דוד סיון (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 10:04)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

א. הצגתי את נתוני והקישור למקור בלמס.
ב. הצגתי את המקור (הקישור) והמספר של פלשתינאים.
ג. המספרים והמקורות מוצגים במאמר (<דיון 7126>) ובהודעה שנכתבה בתגובה להודעה שלך לפני כשבוע (http://www.faz.co.il/thread?rep=169024).
ד. בקישורים ''שדלית בכמה שניות'' אין נתונים עדכניים כמו אלה שהצגתי.

---

אתה שוב נוהג בפזיזות ומציג קישורים לא רלוונטיים שאת חלקם כבר הצגת; שוב שואל שאלות שכבר שאלת וקיבלת עליהן תשובה.

בקיצור חפש את התשובות בפתיל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=169155
קראתי הכל
(יום רביעי, 31/10/2012 שעה 10:29)
בתשובה לדוד סיון

ואת פתילי ההודעות

תקרא עד הסוף את הדברים

תביא את המודלים וההנחות

תקבע את המסקנות האופרטיביות לפי כל מודל

יום טוב

ושבוע נפלא

http://www.faz.co.il/thread?rep=169157
אם קראת מה שכתבתי אז לא הבנת!!
דוד סיון (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 10:54)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

- אתה מתחיל להגזים בדרישות שאין להן קשר לדברים שכתבתי ולכן הן חסרות שחר.
- הטענה שלך שלא הצגתי נתונים היא עדין מופרכת.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.