פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_1191

עגל הזהב / טור שבועי
דוד סיון (יום חמישי, 23/01/2003 שעה 10:17)


עגל הזהב


דוד סיון


קיצוץ בתשלומי ההעברה וסימני המשבר
קיצוץ בתשלומי ההעברהבמאמר קודם (דילמות של קובעי מדיניות כלכלית), טענתי שצריך לשנות את סדר העדיפויות בתקציב המדינה בכדי להניע תהליך של צמיחה כלכלית. לצורך הדיון נתייחס להצעת התקציב, לפני שאושרה בכנסת בסוף שנת 2002. בסופו של דבר ההצעה אושרה בשינויים קלים. כאשר בוחנים את מבנה התקציב, לפי היעוד, מתקבלת התמונה הבאה:


התפלגות תקציב 2003 - הצעת התקציב בסך 281 מיליארד ש''חשלושת הסעיפים הראשונים מהווים קרוב ל-‏75% מסך התקציב ולכן, לכאורה, שם צריך לחפש את המקורות ליעדים מוטי צמיחה. במקומות אחרים טיפלנו בצורך הכללי להוריד את החוב הציבורי אבל גם ברור לנו שזה לא יכול לקרות מהיום למחר.

לכאורה תשלומי ההעברה, כ-‏74 מיליארד ש''ח, מהווים יעד נוח להצעות קיצוץ או פינוי מקורות ליעדים מוטי צמיחה כמו השקעות בתשתית ובמפעלים. קיצוץ קטן בסעיף זה יכול ליצור מקור ניכר לשינוי סדרי עדיפויות בתקציב. התשלומים מפורטים בניספח המצורף.

ראשית, מדובר בתמיכות במוסדות ופרטים בנושאים כמו סל בריאות (13.5%), מוסדות חינוך והשכלה גבוהה (19.5%), טיפול בנכים, סבסוד משכנתאות לזכאים וגם סיוע על פי חוק חיילים משוחררים. שנית, גם יעדים של המוסד לביטוח לאומי ממומנים מהתקציב. כאן מדובר בנושאים כמו קצבאות ילדים (10.8%), זיקנה ושאירים, קצבאות הבטחת הכנסה, גימלאות שונות ועוד. כמו כן ישנם גם יעדים שמנוהלים על ידי הרשויות המקומיות (13.4%) ותמיכות במחירים.

לאחר שסקרנו את פרוט התשלומים מתברר הקושי האמיתי במימוש המטרה של צימצום תקציבי ההעברה. בשביל לקצץ בתשלומים הללו בצורה משמעותית יש צורך בלימוד הסעיפים השונים יותר לעומק. בלי זה המקצץ עשוי לדרוך על לא מעט מוקשים. כל זה לא אומר שאי אפשר לקצץ. להיפך, אפשר לשקול קיצוץ אבל אי אפשר לעשות זאת בלי מישהו שמכיר את החומר היטב בכדי שאפשר יהיה לנטרל מוקשים פוטנציאליים. גם אז מאד יתכן שהשקפת עולם של הפוליטיקאים המעורבים תבלום את המהלך.עומס החוב על המשקאחד מהסימנים המובהקים של המשבר הכלכלי שאנחנו חווים בשנים האחרונות הוא עליה בהיקף החובות באופן אבסולוטי וביחס לתוצר המקומי. ראשית, האשראי (מכל הסוגים) לציבור עלה בשנה האחרונה בכ- 9.1% ל-‏685.7 מיליארד ש''ח בעוד התוצר ירד שנה שניה ברציפות. בטבלה (המבוססת על נתונים בנספח המצורף) מוצגים יחסי החוב שכדאי לשים אליהם לב.

יחסי חוב תוצר מקומי גולמי (תמ''ג)
אשראי לציבור / תמ''ג עסקי216%
חוב ממשלתי / תמ''ג105%
חוב ממשלתי ואשראי לציבור / תמ''ג251%


החוב הממשלתי שכבר ירד פעם לסביבות ה-‏90% שב ועלה בשנתיים האחרונות. בהקשר זה נאמר שאחד התנאים לקבלה לשוק האירופאי מגביל יחס זה ל-‏60% בלבד. האשראי לציבור והחוב הממשלתי ביחד, 1,182.5 מיליארד ש''ח מגיע ל-‏251% (פי 2.5) מהתוצר המקומי הגלמי. פרוש הדבר שעלינו להיות ערניים לא להרחיב את החוב (הממשלתי והפרטי). עלינו גם לחפש דרכים בכדי לצמצם את החוב בכלל והממשלתי בפרט.נספח

התפלגות ההוצאות בתקציב 2003 (במיליארדי שקלים)
 בסכומיםבאחוזים
תקציב הביטחון47.817.0%
תשלומי ההעברה74.026.3%
החזרי חובות88.531.5%
הוצאה אזרחית44.415.8%
השקעות15.85.6%
שונות10.63.8%
סה''כ ההוצאה281.1100.0%
מקור: ניתוח הצעת התקציב

התפלגות ההוצאות בתקציב 2003 (במיליארדי שקלים)
 בסכומיםבאחוזים
תמיכות במוסדות:
סל בריאות10.013.5%
מוסדות חינוך9.012.1%
מוסדות השכלה גבוהה5.57.4%
מוסדות תרבות וספורט0.50.7%
 
תמיכות בפרטים:
אגף השיקום במשרד הביטחון2.02.7%
תגמולים לנכי מלחמת העולם השניה2.02.7%
סל קליטה0.81.1%
סבסוד משכנתאות3.54.7%
חיילים משוחררים1.01.3%
השמת מפגרים במוסדות2.02.7%
שונות4.45.9%
סה''כ תמיכות במוסדות ופרטים40.7 
 
ביטוח לאומי:
קצבאות ילדים8.010.8%
זיקנה ושאירים1.52.0%
סיעוד0.70.9%
קצבאות (הבטחת הכנסה ועוד)4.96.6%
ביטוח3.24.3%
שונות2.93.9%
סה''כ ביטוח לאומי21.1 
 
רשויות מקומיות9.913.4%
תמיכות במחירים2.33.1%
שונות0.10.1%
סה''כ תשלומי ההעברה74.1100.0%
מקורות: שיחות טלפוניות עם אנשים שונים במשרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי.

אשראי וחובות במשק (במיליארדי ש''ח במחירים שוטפים)
 20012002
אשראי לציבור628.5687.5
חוב ממשלתי:
    אמצע השנה 488.0
    סוף שנה (הערכה) 495.0
 
סה''כ חוב לסוף שנה628.51,182.5
תוצר מקומי גולמי - תמ''ג470.2459.2
 
תמ''ג עסקי317.6319.0


יחסי חוב לתוצר המקומי הגולמי
אשראי לציבור / תמ''ג עסקי216%
חוב ממשלתי / תמ''ג105%
חוב ממשלתי ואשראי לציבור / תמ''ג251%


  1. הארץ, 20.1.2003, ג2.
  2. הנתונים העיקריים על המשק הישראלי (אתר של בנק ישראל)
  3. האתר של החשב הכללי באוצר
מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.