פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה לראובן גרפיט, 10/07/02 21:06)
המשך התשובות
דוד (יום חמישי, 28/04/2005 שעה 16:49)
בתשובה לראובן גרפיט
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד
ארס צפורני החתול הזאב והארי
''הכינים''
היתר הריגת כינה בשבת כעוד ראיה לתורה משמים:
מתלונן הפוקר שחז''ל מדי ''הקילו'' כשהתירו להרוג כינה בשבת כי אינה נוצרת מפריה ורביה כמו האילים שהיו במקדש. ובעצם העתיק הפוקר שאלת ה''פחד יצחק'' מלפני יותר מ250 שנה שאולי התירו חז''ל כי חשבו שנוצרת מהעיפוש והזיעה, ועכשיו שיודעים שנוצרת מביצים צריכים להחמיר.
מענה: חז''ל התירו להרוג את הכינים שביציהן לא נראות לעין, כך מוכח מהגמ' במס' שבת ק''ז ע''ב. כי מה שאין רואים בעין אין לזה תוקף של ממשות הלכתית [ולכן מותר ''לאכול'' חיידקים בלתי נראים]. על כן: ביצים לא נראות המופרות על משטחי גדילה מיוחדים כגון זיעה או עיפוש הנצרכים להתפתחות הביצים הזעירות, נחשב הדבר ע''פ ההלכה שהכינים גדלו ע''י אותה הזיעה [חז''ל לא הזכירו את הזיעה או את העיפוש, אלא רק שאינן פרות ורבות, והזיעה מוזכרת בראשונים] ולא ע''י הביצים הלא נראות [וכמו שלא אומרים שהוולד נוצר מכרומוזומים ומולקולות, למרות שזה נכון], ולכן אינן נחשבות הלכתית שגדלו מהביצים או מפריה ורביה. לכן כיני הראש של ימינו שרואים את ביציהן מורים חלק מהפוסקים שאסור להרוג, כי לא להן התכוונו חז''ל. ויש המתירים אפילו את הכינים שרואים את ביציהן, כי רבייתן היא ייחודית ושונה מזו של חיות גדולות שאותה אסרה התורה להרוג [כגון: אילים]. כי רביית הכינה וגידולה היא תלותית ופרזיטית לאורך כל חייה. גם גילו שהרבה כינים מתרבות ברביית בתולין ללא זכר [שהנולדים מרביה שכזו בדרך כלל יותר ירודים, וכמו אצל הדבורים שהנקבות המפותחות נוצרות מרביה רגילה, והזכרים הירודים: מרביה בתולית!], והרמב''ם כותב שפריה ורביה נקרא רק מה שנוצר על ידי זכר ונקבה. ובכלל החוקרים בימינו מודים שהם יודעים מעט מאוד על דרכי הרביה של הכינים. וחז''ל קיבלו מרבותיהם שיש שינוי מהותי ברביית הכינים מרביה של חיה גדולה וירדו בצורה מפליאה לעומק שינוי זה. ובשנים האחרונות נתגלה שכינת הראש היא החרק הפרזיטי ביותר בעולם, יותר מכל החרקים הפרזיטיים שיש, כי היא היחידה שמיצירתה וכל חייה עד מותה היא נזקקת למאכסן שלה ללא הפסק, שלא ככינת הבגדים, למשל, שיכולה לחיות גם חיים עצמאיים. א''כ אינה חיה חיי עצמה כאיל, ואין ביצתה יכולה להתיחס רק לה!
The blood-sucking lice are regarded by entomologists as being the most parasitic of all insects, because there is no free-living stage in the life-cycle at all. Even the eggs are on the host, and the insects are born, live, and die on the host.
Dermatologic Clinics Volume 16 • Number 4 • October 1998 page 843
John W. Maunder MA, PhD, MSc, FRES, FRSH
Medical Entomology Centre, Fulbourn, Cambridge, United Kingdom

[תגובת הפוקרים: הכינה כמו שאר היצורים החיים חיה לכל דבר, ואפילו אם התרבתה מרביה בתולית. תשובה: הרי זה הרחבנו לבאר שאינה חיה רגילה בגלל הרבה סיבות: לא ראו את הביצה, היא הכי תלותית, לרמב''ם רביה בתולית בלי זכר היא חסרה, ועוד].
'' 7 שנים והם בהריון רק חודשים ספורים.''
ת.
המלטת הנחש לאחר שבע שנות עיבור כעוד ראיה לתורה משמים:
טוען שהנחש מוליד אחר חודשיים עד 14 חודש בעוד שחז''ל כותבים שמוליד אחר שבע שנים, ומדגישים חז''ל שזו תכונה מיוחדת רק לנחש שממליטה אחר ההריון הכי ארוך מכל החיות, וזו כוונת התורה: ''ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה''.
מענה: אחרי כמה מאות שנים של אשליית ה''מדע היודע כל'', ''מאשרים'' החוקרים את דברי חז''ל שהנחש יכול- באופן הייחודי אך ורק לנחש- להוליד לאחר שבע שנים מהרביה, כי גילו שנקבת הנחש יכולה לשמור זרע הזכר בכיס מיוחד במעיה הרבה שנים לאחר הזיווג עם הזכר, ולאחר זמן זה יכולה להפרות עצמה ולהתעבר! ראה ב''החי והצומח של ארץ ישראל כרך 5 עמ' 30 לגבי הנחשים: ''במינים רבים של זוחלים קיימת אגירת-זרע אצל הנקבות, המאפשרת הפריה לאחר שחלפו חודשים, ואף שנים, מעת הזיווג וכו' ואצל הנקבה של אחד ממיני הזעמניים נמצא זרע בן שש שנים''! הנה הוסף לשש שנים אלו עוד שנה לעיבור, והרי לך שבע שנים מהזיווג ללידה! [ובתשובות בהרחבה הבאנו עוד סוגי נחשים עם תכונה זו. בעוד שהחיות הספורות האחרות עם תכונה זו אינן יכולות לשמר יותר משנתיים. ועדיין לא יודעים החוקרים כמה סוגי נחשים יש עם תכונה זו שנתגלתה רק לאחרונה]. ובזמן זה לא תתעבר מנחש אחר. וחז''ל מביאים עובדה ביולוגית זו לבטא גודל הקללה לנחש, ובאמת אין לך קללה גדולה מזו למין-הנחשי שלא יוליד רק פעם בשבע שנים! איך ''ניחשו'' חז''ל דבר פלאי זה שלא ידעו כל חכמי עולם עד לאחרונה?!
[ומה תגובת הפוקרים? 1. כל ''פלאח'' יכול לדעת זאת. חז''ל עשו ניסויים. תשובה: מעניין שמה שיכול לדעת ''כל פלאח'', לא ידעו גדולי הביולוגים בעולם מתופעה זו בנחש עד לפני כמה עשרות שנים. הרי ללא ניסויים מחמירים של בידוד הנקבה במשך שנים אי אפשר לגלות זאת. וכמו הפילוסוף (=מדען) שבמדרש רבה בראשית כ' ד' שעמל רבות להגיע לזה, בזמן שר' יהושע ידע זאת מהפסוק. מי שיודע קצת על השקידה של חז''ל בתורה מבין שלא הקדיש אף אחד מהם שבע שנים לחקור תופעה זו... 2. אין שימור זרע בגוף הנקבה נקרא ''הריון''. תשובה: ''הריון'' הוא כפי ההגדרה שהתכוונו בעלי הלשון, ולא הגדרה זואולוגית שהמציא מאן דהו אלפי שנים לאחר מכן. וראה שנאמר במס' בכורות ח' ע''א גבי הנחש: ''נחש לשבע שנים'', ולא כתוב עיבור עם ולד, ועי' שם גבי ''אפעה לשבעים שנה'' מה שכתב רש''י: ''מתעבר אחר שבעים שנה שנולד''. א''כ אין הכוונה בגמ' שם לשהות במצב של ולד במעיים. ועי' שם בע''ב שכותב רש''י בד''ה ''לכמה מיעבר ומוליד'': ''כמה שוהה עיבורו במיעיו''! ובמדרש רבה כתב: ''לכמה נחש מוליד'', דהיינו: הזמן מהזיווג ללידה. 3. רק חלק מהנחשים משהים הזרע לשבע שנים, ורק בתנאים מסויימים. תשובה: תופעה זו נתגלתה בכמה סוגי נחשים (סוג זעמן, פתון מתכדרר ועוד. ואין שום ידיעה שלשאר הנחשים אין את התופעה הזו, כי קשה לחקור זאת בהיות תופעה זו כפי ''רצון'' הנחש-נקבה וממשיכים הזואולוגים לחקור זאת בשנים האחרונות, וכמו שלא כלום מתופעה זו אצל שום נחש עד לזמן הארחון, ודאי עוד נכונו הרבה חידושים בענין זה אצל כל הנחשים. כי חז''ל כנראה התכוונו לזמן המירבי שהנקבה יכולה לעכב עצמה מללדת, כפי שהבאנו מלשון רש''י: כמה שוהה וכו'. ובודאי שיכולה להוליד גם לפני זמן זה, כך שלא קשה כלום ממה שרואים נחשים מולידים לפני 7 שנים. וכוונת הפסוק היא לקללה שיש בתופעה זו, שהנקבה מעכבת עצמה מלהתעבר עד הזמן שנוח לה בתוך שבע השנים, ובכל אותו הזמן אינה יכולה להתעבר מנחשים אחרים. וזה גורם לדלדול אוכלוסיית הנחשים, שזו קללה גדולה לאותה חיה. והרי זה פלא עצום היאך ידעו חז''ל על האפשרות הנדירה ללידה כל כך מאוחרת. והעובדה שעוד לפני שגילינו ברבים את המחקרים העדכניים על אפשרות זו, קונטרס ''דעת אמת'' מספר 3 לעג בארסיות לאפשרות שכזו וטען בתוקף שאין לידה לשום נחש לאחר שנה בהשרצה ושנה וחודשיים בהפריה!! הנה ציטוט דבריו ה''מחוכמים'' לאחר שהביא דברי חז''ל על שבע שנים: ''לא היה ולא נברא. רוב הנחשים בכלל מטילי ביצים המה והזמן, מעת ההפרייה ועד בקיעת הביצים, הוא בין חודשיים לארבעה עשר חדשים (על פי סוג הנחש). הנחשים המשריצים זמן עיבורם הוא עד שנה אחת ולרוב שלושה חדשים. כל ספר לימוד של כיתה ג' מכיל עובדות מציאותיות אלה במפורט''. בזה בא ללעוג לחז''ל ונמצא נלעג. עד שמישהו שאל באתר הפוך: אולי הלידה יותר מאוחרת משבע שנים רק חתכו את בטן הנחשית לפני הזמן... (וזו טפשות, כי גילו תופעה זו לא רק מחתיכת הבטן אלא בצפיה במכסימום הזמן של לידות טבעיות!). וגם אם כוונת חז''ל כפשוטו שכל הנחשים יכולים ללדת ל7, ויתגלה במחקרים היום שלא כל הנחשים מסוגלים לעשות זאת, הרי שנשתנה בזה הטבע, שאין דבר זה עכשיו בתמידות אצל כל הנחשים, כדברים אחרים שנשתנו טבעם, בעיקר בענייני זמן העיבור, כמו זמן עיבור הכלב והחתול המוזכרים בבכורות ח'. ואפילו אצל האדם נשתנה, עי' נדה ל''ח ע''ב שפעם אשה שילדה בתשיעי לא היתה יולדת למקוטעין אלא לסוף החודש התשיעי בשלמות, ובימינו הרבה נשים יולדות בתחילת התשיעי [שו''ת הרשב''ש סי' תקי''ג ד''ה ''הטעם השלישי'' שנשתנו הטבעים]. ועי' אינצק' הלכתית רפואית של פרופ' שטיינברג כרך ב' עמ' 244 ואילך הרבה דברים שנשתנו. ועי' ס' השתנות הטבעים בהלכה של ר''נ גוטל].

''איסור אכילת חזיר: ''
ת. מי קרה להם חזיר בורא העולם הוא קובע מי חזיר ומי לא. עוד תשובה בנושא בלי נדר יותר מאוחר.
''התורה לא הכירה את הקנגורו ''
ת. החיות הגיעו לתיבה בדרך נס.

דג עם קשקשים וללא סנפירים (כן יש חיה כזו).
ט''ז אב
לר' דוד, שלום רב!
רציתי לשלוח לך כמה דברים מעודכנים בענין ה''דג'' עם קשקשים בלי סנפיר, כביכול.
שהרי ידועים דברי הח''ח שכל ההתקדמות המדעית היא בשביל להרבות כבוד שמים כגון להדגים דברים שיהיו יותר מובנים לנו, כמו הרדיו והטייפ: שנבין יותר היאך קולנו ישמע לעתיד לבא כשניתן דין בשמים על מה שדיברנו: סוף דבר הכל נשמע כו', עי''ש בתרגום סוף קהלת דברים מבהילים. וכמו תמונה שמצלמים פה ורואים שם: עין רואה ואוזן שומעת וכו'. ורבי אהרון קוטלר אמר שהמטוסים הם בשביל שיוכל ראש ישיבה לתת שעור גם באמריקה וגם בא''י ללא קושי גדול, ושאר צרכים בשביל תורה, כי כבר אמרו חז''ל בראשית ברא אלוקים: בשביל התורה שנקראת ראשית, והפוקרים סבורים שהעולם נברא בשביל למלא כרסם ותאוותם ואחר המיתה ''להעלם באבק הקוסמי הנצחי'', רח''ל. לית דין ולית דיין ח''ו.
עכ''פ ודאי שהמטרה הראשית של גילויי המדע והדרך להשיג מידע בכל ענין בכל העולם דרך האינטרנט וכדומה, בודאי גם הוא לקיים את אשר אנו אומרים בברכה: ''שהכל ברא לכבודו''. וזה לעומת זה עשה האלוקים, וכמו שיש שנופלים לשאול תחתית ע''י דברים מחודשים אלה, הנה יכולים להרבות על ידם כבוד שמים, וכגון בסוגיא שלנו שהפוקרים מחפשים לנגח את הכלל האלוקי של חז''ל שכל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ו''שלפו'' איזה חיית ים קדום שלא עומד בכלל זה, הנה אחר דרישה וחקירה באמת לא נמצא שום דג כזה בעולם כולו ע''י כל המומחים שחיפשוהו בהתכתבות באינטרנט, רק מצאו איזו לטאה החיה על ארץ עם שם קצת דומה ועם מראה כמו דג עם ארבע רגליים, שנביא מדבריהם ותמונותיהם בסוף מכתב זה.
אך הנה שלח לי יהודי יקר את דברי החתם סופר במס' חולין דף ס''ו ע''ב (דף ל''ו) שכותב במפורש שחקר אצל המומחים לדגים של ימיו על ה''שטינק''ס מורינו''ס'' ,ואמרו לו שהוא באמת יצור כמו צפרדע החי בים וביבשה, ועובדה זו ודאי מוציאה אותו אפילו מכלל ''חיה ימית'' כך שלא צריכים להגיע אפילו למה שכתב המעדניו''ט בגלל מציאת השטינק''ס שכלל זה לא חל על חיה ימית רק על דג ימי. אך אחר ברורו של החת''ס, הרי אפשר שהכלל חל אפילו על חיה ימית, וכמו שסבר הפרי חדש, אלא שהפר''ח סבר שאולי אצל ה''שטינק''ס'' נפל הסנפיר או עתיד לגדול, כמו אצל כמה סוגי דגים שנופל, וזה מספיק שיהיה טהור, אם יש לו סנפיר חלק מימיו. אבל אחר שנתברר שאין חיה ימית כזו בכל העולם, לא צריך לביאור זה של הפרי חדש, אלא כל הדגים וחיות בעולם כולו עומדים בכלל זה של חז''ל!
ואלה דברי החת''ס:
''נתברר לנו ע''י מומחים בחכמת הטבע וגם הראינו בספרי הטבע שהשטינקוס איננו חית הים כלל, אלא גדולו ביבשה על שפת הים וקופף [אולי צ''ל: קופץ] בים לפעמים כצפרדע, והוא מן קראקטי''ל קטן שקראו רבינו חננאל א''ל תמס''ח, שלדעתו הוא הצפרדע שבמצרים, ונאמנו דברי חז''ל שבמים כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר.
…והקב''ה רצה להגדיל התורה ולהאדירה ואדיר ותפארת להראות חכמתינו ובינתינו לעיני העמים...

חז''ל אומרים: אין שום דג שיש לו קשקשים ואין לו סנפיר. והפוקר טוען שמצא דג שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר כלל.
מענה: הפעם עשה השוטה עבודה נפלאה למעננו, ובמשך חודשים טרח לבדוק את כל 30,000 סוגי הדגים שיש בעולם עד שהכריז ב''דעת אמת'' בקול רעש גדול על ה''סנסציה'' של המאה: הוא מצא סוף סוף באיזה מוזיאון ימי בוושינגטון דג שיש לו קשקשת בלי סנפיר, וצירף צילום הדג עם שמו הלועזי: MONOPTERUS CUCHIA בלווי כמה שמות של דוקטורים מומחים לדגים. יש דבר משכנע מזה? אלא אנו שמכירים את ה''אמת'' של ''דעת-אמת'' הלכנו ובדקנו את ה''מימצא המהפכני'', ובבדיקה מדעית קצרה מצאנו שדג זה ש''גילה'', לא רק שיש לו סנפיר קטן תחת זנבו, ולא רק שיש לו סנפירי חזה עד לגיל 10 ימים ואח''כ הם נושרים [וזה מספיק כדי להחשב כשר], אלא התרגום של שמו הלועזי MONOPTERUS הוא: ''כנף [=סנפיר] אחד'', על שם הסנפיר שתחת זנבו!!! הפוקר שוב הביא ראיה ברורה לאמיתות האלוקית הפלאית של דברי התורה וחז''ל בזה שבדק יותר מ30,000 הדגים שבעולם ולא מצא אפילו אחד עם קשקשת בלי סנפיר! שוב אנו נדהמים ונרעשים לראות את נפלאות תמים דעים שה''יושב בשמים ישחק, ה' ילעג למו'', וכגבי פרעה ובלעם שהזכרנו לעיל!!
[תגובות הפוקרים הנואשות: 1. לכל הדגים יש סנפיר. תשובה: שקר, יש דגים, למשל מסדרת הסינברנאים, שחסרים הסנפירים לגמרי. ופרופ' לב פישלזון מאונ' ת''א אישר שיש כמה משפחות דגים עם מינים חסרי סנפירים כצלופחים שונים. 2. יש קצת פוסקים שכתבו שיש יוצאים מן הכלל שאין להם
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי