פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
תמונה שיקרית ומגמתית מצד שמאל שבאה לשרת את השמאל
גלעד היפתחי (יום שני, 22/10/2012 שעה 19:22) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

http://presspectiva.org.il/cgi-webaxy/item?219 . מי שעושה בשקר את מלחמתו הפוליטית ראוי בהחלט להיות כתב בכיר ב\\''הארץ\\'' וגם לקבל משכורת מהכסף שהפראיירים מוכנים לשלם.
_new_ הוספת תגובהמאבקו של הימין בעובדות - קישקוש של המין הקצוני
דוד סיון (יום שלישי, 23/10/2012 שעה 5:16)
בתשובה לגלעד היפתחי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

העובדות האלה יתכן שנקודת ההתחלה של עקיבא אלדר לא נכונה אבל המידע שלו על הדמוגרפיה נכון: בארץ בין הים והירדן יש 12 מיליון בני אדם ורק 5.98 מיליון הם יהודים.

מי שעושה בשקר את מלחמתו הפוליטית בהקשר הזה אלה גורמים בימין ובימין הקיצוני, שאתה מייצג כאן.
_new_ הוספת תגובהמאבקו של הימין בעובדות - קישקוש של המין הקצוני
בצלאל פאר (יום שלישי, 23/10/2012 שעה 12:37)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בקיצור, מר סיון, אתה לעולם לא נכנע לעובדות ולאמת ..... מי שיוצא מנקודת התחלה טועה/שיקרית לעולם לא יגיע לנקודת הסיום הנכונה, האמיתית.
_new_ הוספת תגובהמאבקו של הימין בעובדות - קישקוש של הימין הקצוני
דוד סיון (יום שלישי, 23/10/2012 שעה 13:01)
בתשובה לבצלאל פאר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה ממשיך לטעון טענות מופרכות.
בקיצור מר פאר מי שלא נכנע לאמת זה אתה וקודמך.
האמת הדמוגרפית היא: בארץ שבין הים והירדן יש 12 מיליון בני אדם ורק 5.98 מיליון הם יהודים.
_new_ הוספת תגובהחוק עידוד השקעון הון
(יום שלישי, 23/10/2012 שעה 14:11)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

החלק הנזכר הוא שינוי שנעשה בעקבות פרשת דנהיל תעשיות
הן לפי הסיפא והן לפי התנאים אין הכוונה לשוק המקומי
רצ''ב
(ב) המינהלה לא תאשר תכנית או חלק ממנה לפי הוראות סעיף 18, לגבי מפעל תעשייתי ולגבי מיתקן תיירותי ללינה, אלא אם כן שוכנעה כי המפעל התעשייתי או המיתקן התיירותי ללינה יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה, וכי הוא מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי; לענין זה, יראו מפעל תעשייתי או מיתקן תיירותי ללינה כמפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, אם יתקיים בו אחד מהתנאים בסעיף קטן (ג), לפי הענין, ואולם אם היתה התכנית להרחבת מפעל, תאשר המינהלה את התכנית או חלק ממנה רק אם יתקיים אחד מהתנאים האמורים בחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה.
(ג) ואלה התנאים לענין סעיף קטן (ב):
(1) לגבי מפעל תעשייתי, למעט מפעל תעשייתי כאמור בפסקה (2), יתקיים בו, בכל שנת מס לגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18 – בתקופה שנקבעה בכתב האישור, ובלבד שלא תפחת משבע שנים מהשנה הקובעת, ולגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18ג – בתקופה שנקבעה בכללים לפי הסעיף האמור, אחד מאלה:
(א) עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי, לפני אישור התכנית כאמור בסעיף זה;
(ב) הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;
(ג) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות;
(2) לגבי מפעל תעשייתי המוכר מוצר, שהוא רכיב במוצר אחר, המיוצר על ידי מפעל תעשייתי אחר – מתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; לענין זה, ''מפעל תעשייתי אחר'' – מפעל תעשייתי שהוא מפעל מוטב, מפעל מועדף, מפעל תעשייתי שבבעלות חברה בבעלות ממשלתית מלאה שמתקיימות בו הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לעניין היותו מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, או מפעל מאושר, או שהיה מפעל כאמור, שמתקיים בו האמור בפסקה (1);
(3) לגבי מיתקן תיירותי ללינה – 25% לפחות מכלל הלינות בו, בכל שנת מס, או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, לפי הענין, הם לינות של תושבי חוץ, שאינם תושבי האזור; חישוב הממוצע לענין פסקה זו ייעשה לפי חישוב סך הלינות של תושבי חוץ כאמור באותו מיתקן תיירותי ללינה בשנים האמורות, כשהוא מחולק בסך הלינות במיתקן התיירותי ללינה באותן השנים

יום טוב

ושבוע טוב
_new_ הוספת תגובהחוק עידוד השקעון הון
(יום שלישי, 23/10/2012 שעה 14:16)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רצ''ב

''האוצר: הטבות יינתנו ליצואנים למדינות עם יותר מ-‏14 מליון תושבים''.
*
*
משיקולים משפטיים לא ניתן לקבוע בחוק שההטבה תינתן לחברה מייצאת, לכן הנוסח היה שהיא תינתן לחברות המוכרות למדינות שמספר תושביהן עולה על 12 מיליון. אלא, שבינתיים הגיע המספר המצרפי של תושבי ישראל והרשות הפלשתינית ל-‏12 מיליון איש. החיבור נובע מכך, שמבחינה משפטית שתי הישויות נחשבות ישות כלכלית אחת מתוקף הסכם פריז שנחתם באמצע שנות התשעים, וקושר אותן במעטפת מכס אחת'' (http://www.themarker.com/news/macro/1.1828100).
_new_ הוספת תגובהמדובר בהצעת תיקון לחוק עידוד השקעון הון
דוד סיון (יום שלישי, 23/10/2012 שעה 16:02)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. בדברי ההסבר ל''הצעת החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 70), התשע''ג - 2012'', מתאריך 15 לאוקטובר, עליה כתב עקיבא אלדר כתוב:

''... כעת עקב הגידול באוכלוסיה, מספר התושבים הכולל במדינת ישראל וברשות הפלסטינית, אשר יש הטוענים כי הן מהוות שוק אחד לצורך החוק, מתקרב ל-‏12 מיליון.

כדי להתאים את הוראות החוק לגידול האוכלוסיה בעולם, ולשמר את המצב הקיים שלפיו מכירות לישראל בלבד אינן מזכות בהטבה לפי החוק, מוצע לתקן את סעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק ולהגדיל את מספר התושבים המינימלי שייחשב לשוק מהותי לעניין הסעיף האמור, מ-‏12 מיליון ל-‏14 מיליון'' (http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9D7DFB67-984D...).

מכאן שהוא צודק בדבר הסיבה להצעת התיקון.

ב. עובדתית גם הטיעון השני שלו בדבר גודל האוכלוסיה בשטחי ישראל והרשות הפלשתינאית הוא נכון. לכן גם הטענה שהיהודים אינם רוב בארץ בין הים והירדן נכונה.
_new_ הוספת תגובהמדובר בהצעת תיקון לחוק עידוד השקעון הון
(יום שלישי, 23/10/2012 שעה 17:02)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. עמדת משרד האוצר היא כי החוק הינו ליצואנים, מבעיות חוקיות הרשום בחוק אינו אומר יצוא.
2. ההצעה לתיקון נובעת מפניות מכך שמספר חברות ניסו ליטעון את טענתך ומשום כך הוחלט במשרד האוצר להגדיל ל 14 מליון . , הסיבה לתיקון אינה גודל האוכלוסיה אלא כוונת האוצר שהינה ליצואנים.
3. גודל האוכלוסיה בשטחי הרשות הפלשטינית נתון לויכוח בין פרפסור סופר לאחרים הטוענים למוטות של למעלה ממליון נפש , (ראה דבריו של פרופסור פסיג בנידון
4.ברור שישנה בעיה אך הצגת הבעיה בצורה זו מביאה את הקורא לפתרון ידוע (2 מדינות לשני עמים מהיים עד הנהר) אולם הצגת נתוהנים בצורה האחרת תביא לפתרון אחר לדוגמא מספר העוזבים את השתחים, גילאים, קו עקומת הילודה וכד''
5. בו נטען טענה נוספת שלכאורה עולה מנתוני הסקרים , כ 15-30% מהיהודים בארץ היהדות אינה מסמלת להם כמעט כלום והינם מוכנים לותר עליה , או למעלה מ 10% מהיהודים רואים במדינת ישראל משטר אפרטהייד, אזי הנתון שלך מוביל לפתרון מוקצן.
6. בקום המדינה חלק מתושביה ומהאליטה החברתית (כדוגמת פרופסור יהודה לייב מגנס-) התנגדו רעיונית להקמת המדינה , מה גם שרוב התושבים בה לא היו יהודים אז מה? לא היה צריך להקימה?
7.אין קשר בין המצב הדמוגרפי לבין ההצעה לתיקון החוק אולם יש קשר ישיר בין מה שכתב אלדר לבין דעותיו הפוליטיות

יום טוב

ושבוע נפלא
_new_ הוספת תגובה[•] דמוגרפיה
(יום שלישי, 23/10/2012 שעה 17:18)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

[• ההודעה נמחקה כי לפי החוק אסור להעתיק, ובודאי בלי רשות.]
_new_ הוספת תגובהמדובר בהצעת תיקון לחוק עידוד השקעון הון
דוד סיון (יום שלישי, 23/10/2012 שעה 19:37)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. יש קשר מובהק בין המצב הדמוגרפי והצעת החוק:

א. נוסח החוק הקיים מבוסס על מס' תושבים.
ב. נוסח התיקון גם הוא מתמקד במס' התושבים.
ג. במפורש כתוב שם שסיבת התיקון נעוצה בשינוי במס' התושבים גם בעולם וגם בשטח שמכיל את ישראל והרשות הפלשתינאית.
ד. אתה מטעה כאשר את מציג זאת כטענה שלי.
ה. לכן הצגת ההצעות לשינוי החוק כמתמקדת במס' תושבים היא נכונה בהחלט. ומכאן שאלדר הציג את העניין נכון.

2. אלדר הציג נכון את הצעת החוק כמבוססת על הדמוגרפיה.קדת בדמוגרפיה.
א. הוא גם הציג נכון את ההיבט הדמוגרפי (נתוני האוכלוסיה ועובדת היות היהודים מיעוט).

3. הויכוח על הדמוגרפיה מצד הימין טעון באידיאולוגיה לפני העובדות.
א. הטיעון כאילו יש פחות תושבים בשטחי הרשות וישראל מבוסס על קבוצת אנשים עם אידיאולוגיה ימנית שעל ישראל לספח את שטחי הרשות הפלשתינאית ולזה הם מתאימים מספרים - העובדות לא מפריעות להם. הכל מתחיל אצלם ממסמך אחד של צוות אנשים שמאז מצטטים אחד את השני ויוצרים מצג כאילו התמיכה בהצגת הנתונים שלהם רחבה.

אבל בסופו של דבר הבעיה של הטוענים מימין נובעת מאותו המקום שהיא נובעת אצל אלדר - מהמקום האידיאולוגי.

ב. הנתונים שעליהם אני מסתמך באים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הישראלית (http://www.cbs.gov.il/www/yarhon/b1_h.htm) והאתר של ''US Bureau of Census'' (http://www.census.gov/population/international/data/...). לטעון כאילו שני הגופים האלה מסלפים את המציאות זה קצת יומרני. בכל מקרה מס' הפלשתינאים מגיע לכדי 4.3 מיליון, היהודים 5.98 מיליון כאשר סך האוכלוסיה מגיע לכ-‏12.3.

הנתונים האלה משתלבים היטב עם בסיס הנתונים שמציג ארנון סופר כבר למעלה מעשור. ישבתי בזמנו גם עם אטינגר שמדבבר את הצגת הנתונים של הימין. הוא לא שכנע וגם לא היה מוכן להציג את בסיס הנתונים שלו.
_new_ הוספת תגובהמדובר בהצעת תיקון לחוק עידוד השקעון הון
(יום שלישי, 23/10/2012 שעה 20:04)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. אין קשר ואתה מטעה , אני עובד עם הנושא (חוק עידוד השקעות הון) שנים
2. הסברתי למה, וגם במשרד האוצר הסבירו את אותו הסבר שאת דואג לשכח
3.במפורש כתוב ומוסבר שהכוונה היא ליצואנים ומכיוון שלא ניתן לכתוב זאת נעשה התיקון , וזאת ומכיוון שכמה יצרנים רצו לנצל את הפירצה- שוב אתה מטעה את הנתונים.
4.אני כתבתי שאלדר כתב זאת כניגוח פוליטי , מכיוון שלכאורה הנתונים מביאים לתובנות פוליטיות(שאתה כנראה נמנה על אותו מחנה)
5.לפי הנתונים הנ''ל היהודים מיעוט בשטח הכולל את שטחי הרשות הפלסטינית (והם מיעוט שבמיעוט במרחב הערבי- אז מה?)
6.אטינגר ואחרים טוענים שההצגה מוטעית , ואתה טוען שזה אידאולגיה אך הטיעון שלך חף מאידאולוגיה- תגיד אתה חושב שאנחנו מטומטמים.
7. הבאתי גם מומחים עולמיים שטוענים שהנתונים של מר סופר מוטעים.
8. מזל שלא חשבו כמוך משנת 48 עד היום אחרת לא היינו פה

להלן מחקר של הכנסת http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03017.pdf

יום טוב

ושבוע טוב
_new_ הוספת תגובהמדובר בהצעת תיקון לחוק שמתבססת על נתונים דמוגרפיים!!!
דוד סיון (יום רביעי, 24/10/2012 שעה 5:03)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. למרות ה''מומחיות שלך'' ההתייחסות שלי היתה לנוסח החוק והתיקון המוצע. אלה במפורש משתמשים במס' תושבים לשוק. מכאן שיש קשר מובהק לדמגורפיה. מי שטוען אחרת (כמוך) טועה ומטעה.
ב. יש חשיבות מדוע הניסוח הוא כזה, אבל גם זה לא מבטל את העובדה שהדמוגרפיה מככבת בחוק ובתהצעת התיקון. מי שטוען אחרת (כמוך) טועה ומטעה.
ג. אכן כתבת שאלדר כתב את דבריו כניגוח פוליטי. אבל הרמזים שלך שאני נוקט באותה דרך הם חסרי בסיס - מופרכים. לכן גם בהקשר הזה אתה מטעה.
ד. אני אכן טוען שאטינגר ורוב המציגים את נתוניו מונחים על ידי האידיאולוגיה והמידע שהם מציגים מיועד לשרת את האידאולוגיה הזאת. זאת הדעה שלי לאחר שבחנתי את החומר של אטינגר והבחינה הזאת כללה ישיבה עימו.
ה. אטינגר (כמו גדעון ספירו) הוא בוגר של משרד ההסברה ועושה עבודה הסברתית בעניין עליו אנחנו מתדיינים. אבל לדעתי הוא איננו מומחה לדמוגרפיה. אם תבדוק ודאי לא תמצא עבודת מחקר שלו בנדון, חוץ מהעניין שבפנינו.
ה. הצגתי כאן נתונים שמסתדרים עם אלה של מומחה עולמי בנושא ושתי רשויות (הלמ''ס והרשות המקבילה בארה''ב).
ו. המחקר של הכנסת מבוסס על נתנוים משנת 2010 במקרה הטוב, ולדעתי אינו עוסק באוכלוסיית הרשות ולכן לא ממש רלוונטי לענייננו.

בקיצור יש בדבריך גם אמת וגם הטעיות (בעיקר ביחס אלי).
_new_ הוספת תגובהמדובר בהצעת תיקון לחוק שמתבססת על נתונים דמוגרפיים!!!
(יום רביעי, 24/10/2012 שעה 8:09)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1.כבר הסברתי לך, אתה מעולם לא עבדת עם החוק הנ''ל, גם משרד האוצר הסביר כי הנתון של כמות האוכלוסין הינו אך ורק מכיוון שלא ניתן לרשום משפטית את כוונת המחוקק(יצואנים)
2.המחקר של הכנסת מביא מומחים נוספים)הן ישראלים והן מומחים בינ''ל, שאינם מסכימים עם נתוני פרופ סופר ) ולפי כל המומחים גם בשנת 2030 נהיה רוב(ללא רצועת עזה)
3.הנתונים של הלמס מבוססים על מודלים ולא על ספירה פיזית ,
4. כדי להוכיח אחת מן הטענות צריך ספירה פיזית , אין אני טוען כי אחת הדעות טובה יותר מהאחרת אולם , אני טוען נגד השימוש הפוליטי שנעשה בדיעה מסויימת כאילו היא תורה מסיני

יום טוב

ושבוע טוב
_new_ הוספת תגובה[•] מדובר בהצעת תיקון לחוק שמתבססת על נתונים דמוגרפיים!!!
(יום רביעי, 24/10/2012 שעה 8:51)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ראה פרק 2 במחקר של הכנסת

יום טוב
ושבוע נפלא

[• כללי המערכת קובעים שאין להעיר למדיניות-עבודת המערכת, אלא באמצעות מייל.]
_new_ הוספת תגובהמדובר בהצעת תיקון לחוק שמתבססת על נתונים דמוגרפיים!!!
דוד סיון (יום רביעי, 24/10/2012 שעה 10:03)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. ''ההסברים שלך'' סותרים את הכתוב בהסבר בשפה העברית להצעת החוק (http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9D7DFB67-984D...). להתעקשות שלך להוריד את חשיבות כמות האוכלוסיה בהצעת החוק, אין בסיס במציאות - בניסוח הצעת החוק ודברי ההסבר שם.

כבר הסברתי לך שלא עסקתי בסיבות מדוע החוק כתוב כמו שהוא כתוב. חבל שאינך מבין זאת.

ב. אין במחקר של הכנסת שום אישור לטענתך כי ''... לפי כל המומחים גם בשנת 2030...'' אם זה חשוב לך תציג ציטוט שמאשר את עמדתך.

ג. מוצגת שם עבודת הצוות של יורם אטינגר שרוב חבריו אינם מומחים. לעומת זאת פרופסור לה-פרגולה הוא מומחהבעל שם עולמי וארנון סופר הוא מומחה כי הוא מכיר היטב את הנתונים ואת השטח.

ד. באף מקום לא תמצא ספירה פיזית לכן זה טיעון לא רלוונטי בהקשר הנוכחי. אבל לגופו של עניין הלמס והגוף המקביל בארה''ב מסתמכים על מקורות שונים שמהווים ספירה בפועל (למשל מספר הלידות). הם גם עורכים מפקדים מדי פעם.

ה. כבר מזמן טענתי שאין לסמוך על מחקר והצגת נתונים שיעודם לשרת מטרה פוליטית או אידיאולוגית (כמו במקרה של הצוות בהובלת אטינגר), ולאו דוקא חקר האמת.
_new_ הוספת תגובהתראה את הטבלאות
(יום רביעי, 24/10/2012 שעה 10:14)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עמודים 6+7 וזה עוד לפי סופר, לפי חברי הצוות הישראלי: (יורם אטינגר, תא''ל )במילואים( דוד שחף, פרופסור עזרה זהר, ד''ר דוד פסיג, אברהם שבות
ויעקב פייטלסון,)וכן חברי הצוות האמריקאי, הדמוגרפיה דווקה פועלת לטובת היהודים
_new_ הוספת תגובההצעת החוק
(יום רביעי, 24/10/2012 שעה 10:29)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תראה את דברי ההסבר
כפי שאמרתי מכוון שאין הכוונה לשוק המקומי(שיש הטוענים שכולל את הרשות הפלשטינית )ולצורך זה שונה
כמו כן שים לב שכתוב ''מתקרב ל 12 מליון'' ולא כתוב 12 מליון , מה זה מתקרב 10.5 מליון, 11 מליון ואולי 10.5 מליון
2.ראהhttp://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7398
אם תראה את הנתונים של שנת 2005 והנתונים החזויים ל 2010 ול 2020 תראה שתחזית סופר לא התממשה והנתונים דבקה נוטים לכיוון השני

יום טוב

ושבוע טוב
_new_ הוספת תגובההצעת החוק
דוד סיון (יום רביעי, 24/10/2012 שעה 11:04)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קראתי את דברי ההסבר והבנתי טוב מה כתוב שם.
יחד עם זאת גם טרחתי ובדקתי את הנתונים.
א. בדברי ההסבר גם כתוב ''... עלה, במהלך השנה האחרונה,על 12 מיליון...''
ב. עובדתית החוק והצעת החוק מנוסחים שלמס' 12 מיליון יש חשיבות עיקרית וההערכה שהוא נכון שיכנעה לשנות את הניסוח ל-‏14 מיליון.
ג. למיטב ידיעתי פרפסור עוז אלמוג איננו דמוגרף והמאמר של נכתב בשנת 2008. הוא לא יכול להיחשב כמציג נתונים נכונים להיום.
_new_ הוספת תגובההצעת החוק
(יום רביעי, 24/10/2012 שעה 11:14)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תצטט נכון ואל תמציא ציטוט או חלקי ציטוט
ההמשך שכחת לכתוב ''אע''פ שלפי הנתונים שבידי רשות המיסים אין הדבר כך ''

הנתונים שבידי רשות המיסים מגיעים מכמה מקורות בינהם מהלמ''ס

יום טוב

ושבוע נפלא
_new_ הוספת תגובההצעת החוק
דוד סיון (יום רביעי, 24/10/2012 שעה 13:59)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה שוב מטעה.

מי שעסק בציטוטים חלקיים כמוך (למשל, ''מתקרב ל 12 מליון'') בלי לציין זאת לא יכול להתלונן כמוך כלי מישהו
שעשה שימוש בציטוט חלקי וציין זאת.

רשות המסים איננה הגוף המוסמך להפיץ נתוני דמוגרפיה.
למרות הספקות של האוצר, הם ביקשו לשנות את המס' ל-‏14 מיליון. זו עדות מספקת שהספקות שלהם לא משחקות תפקיד בהצעת החוק.
_new_ הוספת תגובהאני לא יודע אם לצחוק או לבכות
(יום רביעי, 24/10/2012 שעה 15:06)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מצד אחד אתה פונה לבקשה של רשות המיסים כדי לדלות משם נתון שישרת את דעותיך
מאידך אתה אומר שרשות המיסים אינה הגוף המוסמך

הלא הדיון החל מזה שרשות המיסים)באמצעות משרד האוצר) ביקשה לשנות את חוק לעידוד השקעות הון

אז או שהנתונים שלה מבססים או לא מה שאתה עושה הוא קפיצות סללום נועזות תוך תפיסת החבל בשתי קצותיו
אני התרעמתי על כי אינך מביא ציטוט שלם , ושוב כרגיל אתה קופץ הצידה
_new_ הוספת תגובהלא!
דוד סיון (יום רביעי, 24/10/2012 שעה 18:13)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם היית מתרכז בתוכן הכתוב של דברי היית יודע אם לבכות או לצחוק. היית גם מצליח לכתוב הודעה בלי טענות מופרכות - לפחות שתים:

א. ''מצד אחד אתה פונה לבקשה של רשות המיסים כדי לדלות משם נתון...''
הוצגה כאן טענה נגד עקיבא אלדר שכתב שהנתונים המספריים מככבים בחוק ובהצעת החוק (תגובה 169003).

טענתי ואמשיך לטעון שהדברים שהוא כתב נכונים. מאחר ולא הכרתי את מקור הנתונים של תומכי הצעת החוק, לא השתמשת בהצעת החוק כאסמכתא לנתונים המספריים.

מקורות הנתונים שלי אחרים והם כבר הוצגו כאן באחת ההודעות.

ב.

שם לב לנימוקים להצעת שינוי החוק. טענו אני טענתי ואמשיך לטעון שכמות האוכלוסיה
_new_ הוספת תגובהתפסיק לחלק הוראות
דוד סיון (יום רביעי, 24/10/2012 שעה 10:51)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. הטבלאות לא מראות שיש בסיס לטענתך
כי ''... לפי כל המומחים גם בשנת 2030...'' אין במחקר של הכנסת (שגם מונחה פוליטית) משהו שמאשרר את הציטוט הזה מדברים שכתבת.

מי שכמוך לא מפסיק לרמוז על מומחיותו צריך קודם לקרוא את מה שכתב.

ב. מצטער מאד אבל רוב האנשים שציינת אינם מומחים בדמוגרפיה. היחידי מהם שכנראה אפשר להחשיב כמומחה זה פייטלסון אבל הוא לא היה בצוות שהוביל יורם אטינגר. רוב האנשים האלה גם מונחים על ידי אידיאולוגיה.

ג. העובדה שהטענות שלהם זוכות לתפוצה (גם על ידי אנשים שלא מכירים את הנתונים כלל - פגשתי אחד כזה) נובעת משני דברים:
ג.1 אטינגר עוסק בהפצת הטענות ומיחזורן.
ג.2 יש גם שרים בממשלה שמעדיפים לעצום עין ביחס לנתוני ארמון סופר ואחרים כמו פרופסור דהלהפרגולה.
_new_ הוספת תגובהתראה את הטבלאות
(יום רביעי, 24/10/2012 שעה 11:07)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1.
תקרא עמוד שבע שורה אחרונה שנים 2010-2030 שעור היהודים באוכלוסיה ללא רצועת עזה, לפי סופר יורד משיעור של 61% לשיעור של 55% בשנת 2030
2.
תחזיות פרופ סופר לא התממשו מעולם תראה תחזיתו ב 2005 לשנים 2010 ו 2015 והלאה
3.רצ''ב הדמוגרפיה לפי פייטלסוןhttp://www.izs.org.il/userfiles/izs/file/%D7%97%D7%9...

יום טוב

ושבוע נפלא
_new_ הוספת תגובהאל תחלק הוראות
דוד סיון (יום רביעי, 24/10/2012 שעה 14:35)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. אין לי צורך לקרוא נתונים לא עדכניים. אלה שהצגתי נכונית לאמצע שנת 2012.
בין הים לירדן:
- מס' היהודים הוא 5.98 מיליון,
- סה''כ האוכלוסיה הוא 12.3.
- מכאן שהיהודים אינם רוב בין הים לירדן כמו שטענתי במאמר (דיון 7126).

2. העבודה של פייטלסון נכתבה לשרת יעדים פוליטיים של גוף פוליטי ימני. לכן ספק אם בעניין האקטואלי היא מנסה להגיע לחקר האמת העובדתית. מעבר לכך בעבודה הזאת לא יכלו להיות נתונים מהשנה כי היא הודפסנ בשנת 2008.
_new_ הוספת תגובהמכיוון שאמרת שבדקת
(יום רביעי, 24/10/2012 שעה 15:10)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אבקש לקבל את בסיס הנתונים שבדקת, ואת ההנחות של המודל

ובלי קפיצות לצדדים

כמו כן הנתונים שהמגת לפי סופר כוללים את רצועת עזה

והיא אינה יכולה להיכלל, כך שהמספר הנאמד צריך לקטון בכמות האוכלוסיה שברצועה
_new_ הוספת תגובהאתה כבר מגזים מאד
דוד סיון (יום רביעי, 24/10/2012 שעה 18:23)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קפצת לכל מיני צדדים, לא ידעת אם לבכות או לצחוק, אבל מדבריך מסתבר שעד לרגע זה לא ברור לך על מה באמת הדיון.

התפרצת לדיון אחרי שהצגתי את מקורות הנתונים הדמוגרפיים שלי. הפעם הראשונה במאמרון שפתח את הדיון ופעם שניה בהודעה לפני זו שאחריה התפרצת לדיון בהאשמות מופרכות.

קודם ניהלת ויכוח לוהט מעמדה של ''מומחה'' ואחר כך אתה מבקש שיעזרו לך למצוא הידיים והרגליים. אז הפעם תסתדר לבד.

הדיון כאן מתנהל על נכונות האמירה ''שהיהודים אינם מהווים רוב בין הים והירדן''. הצורך שלך להשמיט את נתוני הרצועה רומז לכך שבניגוד לטענתך אתה בעצמך בא מהכיוון האידאולוגי.
_new_ הוספת תגובהאתה כבר מגזים מאד
(יום רביעי, 24/10/2012 שעה 23:25)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הבנתי

לא בדקת ולא בטיח

כרגיל

למה לא תטען שאני צריך להוכיח

זה כמעט תמיד מצליח

הצלחת להתיש אותי

הבנתי את המסר

יום טוב
_new_ הוספת תגובהאתה כבר מגזים מאד
דוד סיון (יום חמישי, 25/10/2012 שעה 4:35)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. לצערי לא הבנת ולא בטיח.

ב. נכנסת לדיון והתווכחת בלהט על נתוני דמוגרפיה שעליהם הסתמכתי, בלי לשים לב שמקורות הנתונים הוצגו. קודם במאמר ואחר כך בתגובה להודעה שלך. (ראה: תגובה 169024). פתאום ביקשת שאציג לך את מקורות לנתונים בהם השתמשתי הרבה לאחר שהוצגו.

ג. כעת שמתברר המצב המוזר הזה אתה מנסה לחלץ עצמך באמצאות מצג שוא. זה כבר קרה בעבר!!!
_new_ הוספת תגובהאתה מטעה !
בצלאל פאר (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 6:42)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בכוונה? או מחוסר תשומת לב ?!

טענת ה-‏12 מיליון היא טענה בעלמא, שאינה מבוססת על ידיעה דמוגרפית, אלא רק על הנחת עבודה שלם החקיקה. בדיברי ההסבר לחוק זה מוסבר ברור, לכן תמוהה בעיני שאתה מתעקש להכות את ראשך בקיר כדי להוכיח שמספר האנשים הגרים בין הירדן לים הוא 12 מיליון ושחציים הם ערבים.

להלן ציטוטים מדיברי ההסבר להצעת החוק, כאשר ניסיתי להדגיש ע ''י ריוּוח המילים וקו מפריד -, את עמדת המדינה לגבי טענת מספר התושבים כמופיע בחוק שהוא אינו המספר הקיים בפועל:

''לעניין זה יצוין, כי בעת חקיקת החוק ובמהלך השנים שלאחריה - היה ב ר ו ר שמדינת ישראל א י נ ה נכנסת ב ג ד ר שוק המונה 12 מיליון תושבים לפחות -, דבר שעלה בקנה אחד עם תכלית החוק שלפיה ממילא אין מקום ליתן הטבות למי שמלוא הכנסתו היא ממכירות לשוק המקומי בלבד ''.

'' - כ ד י להתאים את ה ו ר א ו ת החוק ל ג י ד ו ל האוכלוסיה בע ו ל ם, ולשמר את ה מ צ ב ה ק י י ם שלפיו מכירות לישראל בלבד א י נ ן מזכות ב ה ט ב ה לפי החוק -, מוצע לתקן את סעיף 18א)ג()1()ג( לחוק ולהגדיל את מספר התושבים המינימלי שייחשב לשוק מהותי לעניין הסעיף האמור, מ–12 מיליון ל–14 מיליון
נוסף על כך מאחר שקיימת טענה ולפיה מספר התושבים בישראל וברשות הפלסטינית יחד עלה, כבר... ''.
''במהלך השנה האחרונה, על 12 מיליון, - א ף שלפי ה נ ת ו נ י ם שבידי רשות המסים א י ן כך הדבר, מוצע, למען הסר ספק - , להחיל את התיקון המוצע כאמור כבר מתחילת שנת 2012''.
_new_ הוספת תגובהאתה, פאר, מטעה!!!
דוד סיון (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 8:08)
בתשובה לבצלאל פאר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ההאשמות שלך כלפי חסרות בסיס והן לא יעזרו למחוק עובדות.

1. נתונים הדמוגרפים מכבבים בהצעת החוק ובהסבר לה:
-- המס' 12 מיליון תושבים כתוב בחוק והמס 14 מיליון תושבים כתוב בהצעת החוק.
-- בחוק ובהצעת החוק לנתונים הדמוגרפיים יש משמעות ומקום מרכזי. הציטוטים שהצגת הם העדות הבהירה לטענה זאת.
-- הציטוטים האלה עושים לך שרות דב ואני מניח שאם היית קורא את הויכוח עם קודמך היית יכול להמנע מהטעות וההטעיה.)שבהצעת החוק מסבירים שהמס' היותר מתאים (ולא חשוב כלל מדוע) הוא 14 מיליון.

2. הנתונים דמוגרפיים הבדוקים שהצגתי מראים שהאוכלוסיה בין הים והירדן עברה את גבול ה-‏12 מיליון.

3. מהחומר שהצגתי ברור שלא כל כך חשוב מה טוענים מנסחי הצעת החוק על הדמוגרפיה, העובדות הן שהמידע הזה נכון.

4. מי שטוען אחרת טועה ומי שחוזר על טענות דומות שהופרכו מטעה.
_new_ הוספת תגובהדוד שוב אתה לא מביא נתונים
(יום רביעי, 31/10/2012 שעה 9:01)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אך טוען שהבאת

הנה מספר פרסומים בנושא שדליתי בכמה שניות

מדוע החלטת כיא חישוביו של סופר טובים מאשר של פייטלסון?

מהם המשתנים שנלקחו בצורה טובה יותר אצל סופר

(אין אני מחווה דיעה יכול להיות שהוא צודק)

אם הוא צודק אזי הפיתרון של ליברמן הוא הפיתרון האולטימטיבי(חילופי שטחים לפי האוכלוסיה)

יום טוב

ושבוע נפלא
_new_ הוספת תגובהאתה שוב מטעה או שלא קראת את פתיל ההודעות בן כתובה הודעתך!!!
דוד סיון (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 10:04)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. הצגתי את נתוני והקישור למקור בלמס.
ב. הצגתי את המקור (הקישור) והמספר של פלשתינאים.
ג. המספרים והמקורות מוצגים במאמר (דיון 7126) ובהודעה שנכתבה בתגובה להודעה שלך לפני כשבוע (תגובה 169024).
ד. בקישורים ''שדלית בכמה שניות'' אין נתונים עדכניים כמו אלה שהצגתי.

---

אתה שוב נוהג בפזיזות ומציג קישורים לא רלוונטיים שאת חלקם כבר הצגת; שוב שואל שאלות שכבר שאלת וקיבלת עליהן תשובה.

בקיצור חפש את התשובות בפתיל.
_new_ הוספת תגובהקראתי הכל
(יום רביעי, 31/10/2012 שעה 10:29)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ואת פתילי ההודעות

תקרא עד הסוף את הדברים

תביא את המודלים וההנחות

תקבע את המסקנות האופרטיביות לפי כל מודל

יום טוב

ושבוע נפלא
_new_ הוספת תגובהאם קראת מה שכתבתי אז לא הבנת!!
דוד סיון (יום רביעי, 31/10/2012 שעה 10:54)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

- אתה מתחיל להגזים בדרישות שאין להן קשר לדברים שכתבתי ולכן הן חסרות שחר.
- הטענה שלך שלא הצגתי נתונים היא עדין מופרכת.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי